بتن آماده با عیار 350 شرکت آرمه بتن دماوند

بتن آماده با عیار 350 شرکت آرمه بتن دماوند ۱۳۹۷/۵/۱۵

قیمت : ۱۳۵,۰۰۰ تومان
واحد : مترمکعب
توضیحات :

منظور از عیار میزان سیمان استفاده شده در بتن است.