لوله پوشفیت 50-250 نیوفلکس اصفهان

لوله پوشفیت 50-250 نیوفلکس اصفهان ۱۳۹۷/۹/۱۴

قیمت :۶,۰۶۹ تومان
واحد :متر
توضیحات :

این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.