لوله پوشفیت 50-150 نیوفلکس اصفهان

لوله پوشفیت 50-150 نیوفلکس اصفهان ۱۳۹۷/۹/۱۴

قیمت :۴,۲۷۹ تومان
واحد :متر
توضیحات :

این لوله به صورت تو کار کاربرد دارد.