45*35 تابلو برق فلزی الکتروسان

45*35 تابلو برق فلزی الکتروسان ۱۳۹۷/۳/۲۰

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
واحد : دستگاه
توضیحات :

قیمت برای یک دستگاه تابلو برق است.