کابل آلومینیوم 16*4 PVC

کابل آلومینیوم 16*4 PVC ۱۳۹۸/۲/۲۶

قیمت :۱۳,۹۰۲ تومان
واحد :متر طول
توضیحات :

سیم و کابل دامغان بهفر

دیده شو