لوله نورد شده در اقطار مختلف شرکت عمران صنعت پایا

لوله نورد شده در اقطار مختلف شرکت عمران صنعت پایا ۱۳۹۸/۴/۱۸

قیمت :۷,۵۰۰ تومان
واحد :کیلوگرم
توضیحات :

قیمت محصول مربوط به تاریخ ذکر شده میباشد.

دیده شو