مصالح

کارفرمایان و سازندگان صنعت ساختمان بعد از تهیه نقشه های اجرایی هر ساختمان (پروژه) و یا حتی در برخی موارد قبل از تصمیم گیری در خصوص آغاز یک پروژه ساختمانی، نیاز دارند که دید شفافی نسبت به هزینه های اجرایی آن پروژه داشته باشند. یکی از نیازهای ضروری این دید شفاف اطلاع از هزینه های مستقیم و غیر مستقیم اجرای پروژه مورد نظر است. در وضعیت موجود بازار صنعت ساختمان، کانال های دسترسی منسجمی به اطلاعات قیمت روز مصالح و تجهیزات گوناگون وجود نداشته و اگر موجود باشد به روزرسانی نشده و یا در حد محدود در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
این دپارتمان امید دارد موجب ایجاد یک رقابت سالم و مبتنی بر مشتری مداری در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان و مجریان صنعت ساختمان شده و شاهد اصلاح برخی قیمت ها در راستای منافع مصرف کنندگان نهایی باشیم.

واحد: قالب
قیمت : ۴۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۰۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۴۷۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۰۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۴۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۰۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۴۹۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۰۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۷۸۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۰۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۱۲۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۷۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۶۷۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۸۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۸۳۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۳۱۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۸۶۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۰۷۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۱۴۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۵۷۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۹۴۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۷۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۹۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۷۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۰۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۷۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۴۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۷۰ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۱۲۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۳۶۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۴۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۱۳۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۴۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۷۶۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۹۲۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۶۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۷ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۷۸۵ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۲۵ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۰۹۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۲۵ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۴۴۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۲۵ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۳,۶۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۲۵ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۳,۸۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۴,۳۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۴,۷۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۷,۱۹۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۵۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۸ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۱۹۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۶۸ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۱۱۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۲۲۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۳۳۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۳۳۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۵۰۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۷۷۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۸۹۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۳,۵۱۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۶ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۷۷۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۰۹۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۲,۳۶۵ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۳,۶۷۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۱۳ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۲۹۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۴ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
واحد: قالب
قیمت : ۱,۴۵۰ (تومان)
تعداد در هر متر مربع ۳۴ قالب
۱۳۹۷/۵/۳۰
  • ۱
  • از ۲۰۱