تخلیه کندانس خط اصلی بخار به لوله برگشت همتراز با لوله بخار

(رای شما: 0)
این نقشه، دیاگرام تخلیه کندانسیت لوله اصلی بخار به لوله برگشت هم تراز با لوله بخار را در وضعیت عادی کار سیستم نشان می دهد.

ویژگی های محصول

1.این نقشه، دیاگرام تخلیه کندانسیت لوله اصلی بخار به لوله برگشت هم تراز با لوله بخار را در وضعیت عادی کار سیستم نشان می دهد.

2.این دیاگرام در راه اندازی اولیه سیستم که فشارو دمای بخار در لوله اصلی هنوز به میزان مورد نظر نرسیده است کاربرد ندارد.

3.این دیاگرام در سیستم هایی کاربرد دارد که راه اندازی سیستم به روش دستی انجام گیرد و کندانسیت ایجاد شده در شروع راه اندازی، با بازنمودن شیر های تخلیه مناسب به بیرون تخلیه شود.

4.در طرفین تله های بخار، باید اتصال بازشو برای باز کردن تله بخار پیش بینی شود.

موتورخانه بخار
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲,۰۰۰ تومان
تخلیه کندانس خط اصلی بخار به لوله برگشت همتراز با لوله بخار
غیر رایگان
دیدگاه ها