ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای با استفاده از شیر فشارشکن با عملکرد مستقیم

(رای شما: 0)
این نقشه دیاگرام نصب شیر فشار شکن بخار با عملکرد مستقیم را نشان می دهد.

ویژگی های محصول

1.این نقشه دیاگرام نصب شیر فشار شکن بخار با عملکرد مستقیم را نشان می دهد.

2.شیر های فشار شکن بخار با عملکرد مستقیم ساده ترین و ارزان ترین نوع شیر های فشار شکن بخار هستند. دقت عملکرد این شیر ها فشار ثانویه است.

3. نصب جدا کننده رطوبت قبل از شیر فشار شکن توصیه می شود.

4.صافی قبل از شیر فشار شکن طوری نصب شود که محور توری آن افقی قرار بگیرد.

5.روی خط بخار طرف دوم شیر فشار شکن، باید شیر اطمینان با ظرفیت برابر با حداکثر جریان بخار نصب شود که در فشاری برابر 5 پی اس آی بالاتر از حداکثر فشار بخار طرف دوم، باز کند و مانع از بالا رفتن بیشتر فشار بخار گردد.

6.در طرفین شیر فشار شکن، باید اتصال باز شو برای باز کردن شیر پیش بینی شود.

موتورخانه بخار
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲,۰۰۰ تومان
ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای با استفاده از شیر فشارشکن با عملکرد مستقیم
غیر رایگان
دیدگاه ها