ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای (برای مصارف کم بخار)

(رای شما: 0)
این نقشه دیاگرام ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای را در حالتی که مصرف بخار کم است نشان می دهد.

ویژگی های محصول

1.این نقشه دیاگرام ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای را در حالتی که مصرف بخار کم است نشان می دهد.

2. نقطه ی اتصال حس گر پایلوت شیر فشار شکن به طرف دوم شیر، دست کم ده برابر قطر لوله بخار، از شیر فشار شکن فاصله دارد تا فشار و جریان بخار در مقطع لوله، نسبتا پایدار و یکنواخت شده باشد.

3.روی خط بخار طرف دوم ایستگاه تقلیل فشار، باید شیر اطمینان نصب شود. شیر اطمینان باید برای حداکثر جریان بخار در طرف دوم که برابر مجموع ظرفیت شیرهای فشار شکن بخار که ممکن است همزمان در مدار باشند است، اندازه گذاری شود.

4.نقطه تنظیم شیر اطمینان، سه متر بالاتر از فشار نرمال در طرف دوم ایستگاه فشار شکن می باشد.

5.برای جلوگیری از جمع شدن کندانسیت در صافی قبل از شیر فشار شکن بخار که ممکن است باعث صدمه دیدن شیر فشار شکن گردد، لازم است که محورتوری آن افقی نصب شود. به همان دلیل، تبدیل قبل از شیر از نوع خارج از مرکز است تا تراز زیر لوله ثابت بماند.

6.شیر فشار ممکن است تک نشین یا دو نشین باشد. در سیستمی که گاه (بر اثر نبودن مصرف) لازم است شیر کاملا بسته شود انتخاب شیر نوع دو نشین اطمینان بخش تر باشد.

موتورخانه بخار
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
ایستگاه تقلیل فشار بخار یک مرحله ای (برای مصارف کم بخار)
غیر رایگان
دیدگاه ها