جزییات دمپر حریق برای کانال های عمودی

(رای شما: 0)
دمپرهای ضد حریق به منظور جلوگیری از عبور دود و آتش به یک منطقه دیگر در مسیر کانال هوا مورد استفاده قرار می گیرند.
این دمپرها در حالت عمودی در امتداد دیوار یا پارتیشن و در حالت افقی در امتداد سقف نصب می شوند.

ویژگی های محصول

دمپرهای ضد حریق:
دمپرهای ضد حریق به منظور جلوگیری از عبور دود و آتش به یک منطقه دیگر در مسیر کانال هوا مورد استفاده قرار می گیرند.
این دمپرها در حالت عمودی در امتداد دیوار یا پارتیشن و در حالت افقی در امتداد سقف نصب می شوند.

توضیحات:
دمپرهای ضد حریق در سه نوع کرکره ای، موازی و 7-8 ساخته می شوند.

این دمپرها یک دریچه دسترسی به منظور کنترل و تعویض فیوز دارند و همچنین مجهز به یک سیستم فرمال جهت مسدود نمودن مسیر کانال هوا بشرح زیر می باشند:
الف) سیستم فرمان با استفاده از المان حرارتی با نقطه کار 71 درجه سانتیگراد قابل استفاده در هر سه نوع دمپر.

ب) سیستم فرمان با استفاده از فیوز حرارتی با نقاط کار68 و 79 درجه سانتیگراد قابل استفاده در هر سه نوع دمپر.

اطفای حریق نقشه اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
رایگان غیر رایگان
۲,۰۰۰ تومان
جزییات دمپر حریق برای کانال های عمودی
غیر رایگان
دیدگاه ها