مانع برگشت جریان از نوع فاصله هوائی در دهانه های برداشت آب

(رای شما: 0)
مانع برگشت جریان از نوع فاصله ی هوایی در مواردی که خطر آلودگی ظاهری یا آلودگی غیر بهداشتی شبکه آب آشامیدنی را تهدید می کند کاربرد دار

ویژگی های محصول

1.مانع برگشت جریان از نوع فاصله ی هوایی در مواردی که خطر آلودگی ظاهری یا آلودگی غیر بهداشتی شبکه آب آشامیدنی را تهدید می کند کاربرد دارد.

2.برای حفاظت از آب آشامیدنی، بین دهانه خروجی از برداشت آب و تراز سرریز هر یک از لوازم بهداشتی فاصله ی هوایی لازم است.

3.فاصله ی قائم بین دهانه برداشت آب و لبه سرریز لوازم بهداشتی دست کم باید برابر ارقام زیر باشد:

-دستشویی      40 میلیمتر

-سینک            65 میلیمتر

-وان                80 میلیمتر

-آب خور           40 میلیمتر

مخزن آب برای مصارف غیر بهداشتی سه برابر قطر دهانه ورود آب به مخزن

موتور خانه گرمایش بویلر نقشه اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
مانع برگشت جریان از نوع فاصله هوائی در دهانه های برداشت آب
غیر رایگان
دیدگاه ها