مانع برگشت جریان از نوع شیر یکطرفه دوتائی - 2

(رای شما: 0)
این نوع مانع برگشت جریان در مواردی که خطر آلودگی ظاهری در اثر فشار معکوس یا مکش سیفونی شبکه آب آشامیدنی را تهدید می کند کاربرد دارد.

ویژگی های محصول

1.این نوع مانع برگشت جریان در مواردی که خطر آلودگی ظاهری در اثر فشار معکوس یا مکش سیفونی شبکه آب آشامیدنی را تهدید می کند کاربرد دارد.

2.در مواردی که خطر آلودگی غیر بهداشتی، شبکه آب آشامیدنی رو تهدید می کند استفاده از این وسیله به تنهایی کافی نیست.

3.در شرایط نرمال هر دو شیر یک طرفه باز و جریان در جهت نشان داده شده در شکل برقرار است.

4.برخی از کاربرد های شیر یک طرفه ی دوتایی به صورت زیر است:

-اتصال آب آشامیدنی برای تغذیه ی لوله کشی آب سرد کننده یا آب گرم کننده تاسیسات سرمایی و گرمایی

-اتصال آشامیدنی به مخازن تحت فشار

-اتصال آب آشامیدنی به سختگیر

موتور خانه گرمایش بویلر نقشه اجرایی
لیست محتوای داخل محصول
غیر رایگان رایگان
۲,۰۰۰ تومان
مانع برگشت جریان از نوع شیر یکطرفه دوتائی - 2
غیر رایگان
دیدگاه ها