ساخت پک

    ساخت پک مجموعه اطلاعات آیین نامه ها و ضوابط، حقوق و دستمزد اجرای کار، بانک اطلاعات مشاغل، محتوای کامل رایگان، نقشه های اجرایی، چک لیست های اجرایی، قرادادها، قیمت مصالح و معرفی ماشین آلات تمام آیتم های اجرایی ساختمان است که به تفکیک هر استان با هدف یکپارچگی و دسته بندی اطلاعات به روز در دسترس شما مخاطبان قرار می گیرد.