اقتصاد ساختمان

بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی، رابطه تنگاتنگ و وسیعی با سایر بخش های اقتصادی هر کشور دارد و بر آن اثر می گذارد. علاوه بر آن، سایر بخش ها نیز بر روی بخش مسکن تاثیر دارند. پس، نوعی رابطه متقابل میان بخش مسکن و سایر بخش های اقتصادی وجود دارد. مباحث مختلفی نظیر بازار مسکن، تامین مالی مسکن، سیاست دولت ها در بخش مسکن و... در حیطه اقتصاد مسکن مطرح هستند. 
گروه پژوهشی و تحلیلی اقتصاد مسکن در دپارتمان اقتصاد مسکن سامانه کارگشا، با توجه به اهمیت و ضرورت اقتصاد مسکن به دنبال تشریح و تفهیم مفاهیم پایه ای اقتصاد و به تبع آن اقتصاد مسکن است. امید است تا با انجام این رسالت ساده و در عین حال ضروری بتوانیم تحلیل های دقیق تر و مطابق واقعیت تری را به جامعه ایران ارائه نمائیم.