اطلاعات مشاغل

بانک اطلاعات مشاغل ساختمان، ضمن ایجاد رقابتی سالم در ارائه خدمات ارزشمند، موجبات مشارکت همه جانبه تمامی فعالان این بخش در احداث پروژه های ساختمانی کشور را فراهم کرده است.
اطلاعات مشاغل به صورت مستمر و در یک فرآیند مشخص و از پیش تعریف شده، پایش و به روز رسانی می گردد. در این میان، نظرات کارشناسان خبره این صنعت، ما را در انجام این مهم و دست یابی به اهداف بلندمدت این سامانه یاری خواهد نمود.