مبلغ دستمزدها

به منظور دست یابی به کیفیت مطلوب و رعایت اقتصاد پروژه، یکی از فعالیت های اصلی کارفرمایان یا مدیران پروژه، انتخاب درست عوامل طراحی، نظارت و اجرای پروژه ها با لحاظ نمودن تخصص و تجربه و قیمت متناسب با کیفیت مورد انتظار است.
سامانه کارگشا توانسته است با بهره گیری از تجربه و توان کارشناسان خبره و از طریق بررسی قیمت در بازار کار، نسبت به تعیین حق الزحمه کلیه عوامل مورد نیاز در این صنعت اقدام نماید. بدیهی است که حق الزحمه با توجه به نرخ تورم و فصل کار و محل وقوع پروژه ها می بایست مستمراً به روز رسانی شود. این مهم از وظایف این سامانه تلقی می گردد.