اجرا

کارگشا، تجربیات ارزشمند فعالین بخش اجرای پروژه های ساختمانی را تجمیع نموده و به صورت گسترده و با بهره گیری از روش های نوین اطلاع رسانی در دسترس مخاطبین خود قرار داده است. با استفاده از این اطلاعات، هزینه های ساخت کاهش یافته و سرعت اجرای آن افزایش می یابد. از سوی دیگر ضمن آنکه هزینه های نگهداری و بهره برداری از ساختمان نیز کاهش می یابد، کیفیت در پروژه های ساختمانی ارتقا خواهد یافت.

ثبت درخواست بازسازی، نظارت و اجرا