مبلمان و دکوراسیون داخلی

در معماری داخلی، این پاسخگویی به نیازهای انسان است که در اولویت قرار می گیرد تا او را به لحاظ هنجارهای عصبی، راندمان و اثر بخشی، به بهترین وضع مطلوب خود نزدیک کند.
متاسفانه عدم توجه به اهمیت به تعلقات ذهنی، روح و جایگاه انسانی باعث شده تا از هویتمان فاصله بگیریم و کیفیت را فدای آن چیزهایی کنیم که عموما ارزشمند و پایدار نیستند. کارگشا بنا دارد این ارزش های از یاد رفته را احیاء و بستری ایجاد کند که این ارزش ها در قالبی امروزی یادآوری گردند.