مدیریت پروژه

یکی از اهداف دپارتمان مدیریت پروژه، ارزیابی تصمیم گیری های مدیران پروژه های بخش دولتی و خصوصی است و پس از آن ارائه راه کارهای هوشمندانه جهت پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در شرکت های مهندسی، پروژه ها، کارخانه های تولیدی و ... می باشد.
کارگشا با شناسایی نیازهای موجود در جامعه و با علم بر آخرین دستاوردهای این حوزه، اقدام به ارائه خدمات در این حوزه کرده است.