هوشمند سازی

هوشمندسازی ساختمان یکی از جدیدترین مقوله های مرتبط با تکنولوژی های نوین در ساختمان می باشد. توسعه این مقوله در صنعت ساختمان را می توان با تکیه بر اهداف مدیریت مصرف انرژی، افزایش سطح آسایش ساکنین، یکپارچه سازی زیرسیستم های موجود و توسعه امنیت و ایمنی مرتبط نمود.

دپارتمان هوشمندسازی با شناسایی وضع موجود و با آگاهی بر آخرین تکنولوژی های این حوزه، اقدام به ارائه خدمات می نماید.