تاسیسات الکتریکی

یکی از ضروری ترین بخش های ساختمان، قطعا بخش تاسیسات الکتریکی است. متاسفانه این بخش مورد توجه جدی قرار نگرفته و کمتر شاهد حضور متخصصین خبره در مراحل طراحی، نظارت و اجرا هستیم.
دپارتمان تاسیسات الکتریکی با رویکرد صرفه جویی انرژی، بهره برداری آسان، ایمنی، استفاده از تکنولوژی های روز، نسبت به ارائه خدمات اقدام می نماید.