معماری

معماری میراث هزاران سال را در خود نهفته است و آن را به نسل های مختلف انتقال می دهد و ما مسئول صحت این انتقالیم. متاسفانه عدم توجه به اهمیت این میراث و الگویی ارزشمند باعث شده تا از هویت معماری مان فاصله بگیریم و کیفیت را فدای آن چیزهای کنیم که عموما ارزشمند و پایدار نیستند. کارگشا این ارزش های از یاد رفته را احیاء نموده و بستری ایجاد کرده که این ارزش ها در قالبی امروزی ارائه شوند. سامانه کارگشا دریچه ای است برای دیدن معماری ارزشمند امروز که اقدام به ارائه خدمات در این حوزه می نماید.