آنالیز مدال

روش آنالیز مدی یا روش بر هم نهی مدها برای تحلیل پاسخ دینامیکی سازه های پیچیده در بازه رفتار خطی آن ها کاربردی است، به ویژه برای تحلیل نیروها و تغییر مکان ها در ساختمان های چند طبقه در برابر زمین لرزه با شدت متوسط که منجر به پاسخ هایی با مقادیر زیاد اما در بازه پاسخ خطی سازه، استفاده می شود.

ارتعاش اجباری سازه چند درجه آزادی

در این مطلب معادله مشخصه که حل آن منتهی به تعیین ویژگی های ارتعاشی سازه ای با چندین درجه آزادی می شود، می باشد. همچنین پاسخ سازه چند درجه آزادی به ارتعاش اجباری بررسی می شود.

گریدبندی ارتفاعی ساختمان بتنی

 در این آموزش قصد داریم گرید بندی در ارتفاع و اضافه کردن طبقات را در قسمت مدل سازی طراحی ساختمان بتنی در نرم افزار ETABS شرح دهیم.

گریدبندی پلانی ساختمان بتنی

در این آموزش قصد داریم نحوه گرید بندی در پلان را با توجه به نقشه معماری که توسط مهندس معمار طرح شده است را آموزش دهیم .

ارتعاش آزاد ساختمان چند طبقه

ارتعاش آزاد هنگامی اتفاق می افتد که سازه در اثر نیروهایی که به صورت ذاتی در سیستم وجود دارند، نوسان کند و سیستم در معرض نیروهای خارجی و یا جنبش های زمین ناشی از زلزله قرار نگرفته باشد. در این مقاله به بررسی رفتار ساختمان چند طبقه در معرض ارتعاش آزاد می پردازیم.

ارتعاش اجباری سازه یک طبقه

نظریه پاسخ وضعیت ثابت سازه ها به تحریک هارمونیک دارای کاربرد های متفاوتی هست. این کاربردها شامل آزمایشات ارتعاش اجباری سازه ها، طراحی شتاب نگار ها و جداساز های ارتعاشی می شود. پاسخ سازه به انواع متفاوت ارتعاش اجباری را در این مقاله برسی می کنیم.

ارتعاش آزاد سازه یک طبقه

ارتعاش آزاد هنگامی اتفاق می افتد که سازه در اثر نیروهایی که به صورت ذاتی در سیستم وجود دارند، نوسان کند و سیستم در معرض نیروهای خارجی و یا جنبش های زمین ناشی از زلزله قرار نگرفته باشد.  در این مقاله به بررسی رفتار سازه در معرض ارتعاش آزاد می پردازیم.

نیرو های دینامیکی چه نیرو هایی هستند و دینامیک سازه ها چه اهدافی را دنبال می کند؟

هدف اصلی دانش دینامیک سازه ها ارائه روش هایی برای تحلیل تنش ها و تغییر شکل های به وجود آمده در سازه هنگامی که سازه تحت اثر بار دینامیکی دلخواه قرار می گیرد، می باشد. در ادامه به این مبحث و انواع بارهای دینامیکی بیشتر آشنا خواهیم شد.

معادله حرکت سازه تک درجه آزادی

حرکت یک سازه ایده آل یک طبقه که در معرض تحریکات دینامیکی قرارگرفته است با معادلات دیفرانسیل معمولی بیان می شوند. معادلات حاکم یا معادلات حرکت برای دو نو ع از تحریکات دینامیکی تعریف می شوند: بار های خارجی، جنبش های زمین ناشی از زلزله.

طراحی لرزه ای و مهندسی زلزله چه اهدافی را دنبال می کنند؟

طراحی لرزه ای به دنبال تعیین پاسخ حداکثر سازه تحت اثر جنبش های زمین که دارای اندازه و راستای متغیر هستند، می باشد. چالش اصلی طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله در پیش بینی زلزله های آینده، ویژگی های آن ها و مقدار انرژی که به تراز پایه سازه اعمال می کنند و رفتار دینامیکی خود سازه، نهفته است.این مقاله برای آشنایی بیشتر با مفهوم طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله تنظیم شده است.

روند بهینه سازی الگوریتم سیستم ذرات مرتعش

در مقالات قبل بر فیزیک حاکم بر روش بهینه سازی فرا کاوشی که از ارتعاش آزاد یک سیستم تک درجه آزادی با میراگر ویسکوز الهام می گیرد آشنا شدیم. در این مقاله قصد داریم به روند حاکم بر این الگوریتم بهینه سازی کارامد بپردازیم.

تحلیل و مدل سازی دیوار برشی فولادی

در این مقاله به معرفی روش های تفاوت مدل سازی و تحلیل دیوار برشی فولادی شامل روش مدل نواری و روش المان محدودی پرداخته خواهد شد و جزییات روش به تفضیل بررسی می شود.

تعداد کل موارد: 189