ماتریس میرایی کلا سیک، میرایی رایلی بیشتر بخوانید
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

ماتریس میرایی کلا سیک، میرایی رایلی

بررسی رفتار دینامیکی ساختمان های جداسازی شده بیشتر بخوانید
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

بررسی رفتار دینامیکی ساختمان های جداسازی شده

تحلیل سیستم های جداساز بیشتر بخوانید
۱۶ فروردین ۱۳۹۷

تحلیل سیستم های جداساز

معرفی سیستم های جداساز لرزه ای بیشتر بخوانید
۱۴ فروردین ۱۳۹۷

معرفی سیستم های جداساز لرزه ای

آنالیز مدال بیشتر بخوانید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

آنالیز مدال

ارتعاش اجباری سازه چند درجه آزادی بیشتر بخوانید
۲۱ اسفند ۱۳۹۶

ارتعاش اجباری سازه چند درجه آزادی

ارتعاش آزاد ساختمان چند طبقه بیشتر بخوانید
۱۸ اسفند ۱۳۹۶

ارتعاش آزاد ساختمان چند طبقه