مرداد
۹

معرفی نرم افزار ETS

نرم افزار ETS توسط سازمان KNX توسعه پیدا کرده است و ابزاری مشترک بین تمام سازندگان محصولات KNX می باشد. این ابزار مستقل از سازنده بوده و تمامی نقاط جهان مورداستفاده قرار می گیرد.
  • ۱
  • از ۱