5 نکته مهم درخصوص نقش سیستم مدیریت ساختمان در زمان وقوع زلزله

اصولاً سیستم مدیریت ساختمان، همانگونه که از عنوانش پیداست، سیستمی است که میبایست نقش مدیریت زیرسیستمهای ساختمان را در زمان های مختلف برعهده داشته باشد، فلذا نقش اصلی این سیستم را میتوان به مدیریت کارکرد سایر زیرسیستم ها ساختمان مربوط دانست. 

تعداد کل موارد: 1