کنترل پیش بینی شده ساختمان بمنظور بهینه سازی عملکرد انرژی

کنترل پیش بینی شده ساختمان (PBC) ، مدیریت و بهره وری انرژی بوسیله پیش بینی های دوره ای و واکنش به تغییرات آب و هوایی، تابش خورشید و تجهیزات سرمایش/ گرمایشی را بهتر می سازد. زیرا آب و هوا و بارهای سرمایشی/گرمایشی بطور کلی در طول روز تغییر می کنند. پیش بینی هوشمندانه می تواند تاثیرمعنادار و عمیقی در این فرایند داشته باشد .

تعداد کل موارد: 1