تاثیرات ویژه هوشمندسازی هتل در کاهش مصرف انرژی و افزایش رضایت مهمان

راهکار هوشمندسازی هتل یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش هزینه های هتل درنظر گرفته شده است. در کنار کاهش هزینه های ناشی از انرژی، سیستم هوشمند توانسته است که به میزان قابل توجهی سطح رضایت مهمان را نیز افزایش دهد. مقاله حاضر به بررسی اثرات سیستم مدیریت اتاق مهمان بر کاهش هزینه های جاری هتل و افزایش سطح رضایتمندی مهمان، پرداخته است.

تعداد کل موارد: 1