بعد چهارم مدلسازی اطلاعات ساختمان

فرایند برنامه ریزی ساخت و ساز نیاز به تعیین توالی فعالیت ها در زمان و مکان دارد. لینک کردن مدل BIM با زمانبندی خارجی به تیم ساخت اجازه می دهد به شکل مجازی ساخت و ساز را تصویرسازی کند، این در حالیست که تیم ساخت دقت بیشتر در تعیین توالی و هماهنگی مراحل اجرا را خواهد داشت.

تعداد کل موارد: 1