آیا می دانید آشنایی با روش های تصمیم سازی چه اهمیتی برای مدیران پروژه دارد؟

تصمیم گیری فقط در مرحله ی ساخت و اجرای پروژه ها نمی باشد، بلکه از همان فاز امکان سنجی پروژه تصمیم گیری ها آغاز می شوند. در همین راستا در آخرین نسخه ی PMBOK بیان شده است که مدیر پروژه بایستی از ابتدای پروژه و در فاز طراحی نیز حضور داشته باشد و در تمامی این مراحل در تصمیم گیری ها سهیم باشد.

تعداد کل موارد: 1