گواهینامه IPMA سطح C (مدیر پروژه)

مدیر پروژه در این سطح قادر است یک پروژه با پیچیدگی محدود را مدیریت کند. یعنی علاوه بر بکارگیری دانش مدیریت پروژه از تجربه متناسب با این سطح نیز برخوردار است.

تعداد کل موارد: 1