گواهینامه IPMA سطح B (مدیر ارشد پروژه)

فرد مورد نظر در این سطح باید تجربه بکارگیری موفقیت آمیز عناصر شایستگی را در موقعیت های پیچیده پروژه ارائه نماید. همچنین، مدیران پروژه ها یا زیر پروژه ها را در بکارگیری و اجرای شایستگی راهنمایی کرده باشد.

تعداد کل موارد: 1