گواهینامه های IPMA سطح A (راهبر مجموعه پروژه ها)

تاکید این نقش، بر مدیریت طرح ها و سبد پروژه ها است و نه صرفا یک پروژه واحد. مدیریت بر مبنای پروژه ها، یک اصل اساسی برای مدیریت سازمان های دائمی، مخصوصا سازمان های پروژه محور محسوب می شود.

تعداد کل موارد: 1