نحوه دریافت گواهینامه MoV Certifications - Value Management

گواهینامه MoV یا مدیریت ارزش جهت ارائه یک روش برای تخصیص منابع کمیاب به طور موثر طراحی شده است. اصول این گواهینامه بر مبنای روش عملی در بهبود کسب وکار افزایش ارزش در سازمان و استفاده بهینه از منابع را شامل می شود.

تعداد کل موارد: 1