چگونگی اخذ گواهینامه P3O Certifications - Project Office

برنامه صدور گواهینامه P3O® مبتنی بر چارچوب P3O است. این چارچوب مدیریت را قادر می سازد تصمیمات خوبی در مورد هماهنگی استراتژیک، اولویت بندی، مدیریت ریسک، بهینه سازی منابع و سایر عوامل کلیدی مورد نیاز برای موفقیت در دستیابی به اهداف کسب و کار خود بگیرد. فرصتهای بالقوه سریعتر شناسایی می شوند، همچنین تغییرات آینده در استراتژی، مسائل مربوط به کسب و کار یا تاخیرها مشخص می شود.

تعداد کل موارد: 1