گواهینامه M_O_R چیست و فرایند کسب این گواهینامه به چه نحوی است؟

M_o_R ریسک از دیدگاه های مختلف درون سازمان را در نظر می گیرد: از جمله ریسک های استراتژیک، برنامه، پروژه و عملیات را در بر می گیرد. گواهینامه M_o_R در مدیریت ریسک متخصصان را قادر می سازد تا از ریسک های دیدگاه راهبردی و عملیاتی و درون برنامه ها و پروژه ها مطلع شوند که شامل شناسایی و کنترل ریسک برای اطمینان در راستای دستیابی به اهداف کسب و کار سازمان می شود.

تعداد کل موارد: 1