گواهینامه MSP چیست و نحوه دریافت آن چگونه است؟

MsP یک رویکرد عملی برای مدیریت برنامه است که ساختار قوی در رهبری و مدیریت را تضمین می کند. این مجموعه شامل مجموعه ای از اصول و فرایندها جهت استفاده در برنامه ریزی پروژه را شامل می شود، که دارای روشی انعطاف پذیر و متناسب با طیف وسیعی از شرایط می باشد و تاکید آن بر مشارکت ذینفعان است.

تعداد کل موارد: 1