نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تأکید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه دارد و این نشان دهنده تغییراتی است که ما در مدیریت پروژه شاهد آن بوده ایم.

تعداد کل موارد: 1