گواهینامه RESILIA چیست؟

RESILIA یک مجموعه جامع از ابزارها و آموزش ها برای کمک به سازمان شما در دستیابی به بهترین عملکرد جهانی در امنیت سایبری است. RESILIA به نفع بهترین مهارت ها و رفتارهای امنیتی سایبری در سراسر سازمان شما، بدون در نظر گرفتن نقش یا مسئولیت آن است. با RESILIA شما می توانید فراتر از امنیت سایبری موثر و دستیابی به قابلیت انعطاف پذیری سایتی حرکت کنید.

تعداد کل موارد: 1