آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهی PMI-RMP

آیا می دانید چگونه میتوان موفق به دریافت گواهینامه PMI_RMP گردید؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PMI-RMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوط بدان پرداخته شده است.
تعداد کل موارد: 1