گواهینامه IPMA سطح C (مدیر پروژه)

مدیر پروژه در این سطح قادر است یک پروژه با پیچیدگی محدود را مدیریت کند. یعنی علاوه بر بکارگیری دانش مدیریت پروژه از تجربه متناسب با این سطح نیز برخوردار است.

گواهینامه IPMA سطح B (مدیر ارشد پروژه)

فرد مورد نظر در این سطح باید تجربه بکارگیری موفقیت آمیز عناصر شایستگی را در موقعیت های پیچیده پروژه ارائه نماید. همچنین، مدیران پروژه ها یا زیر پروژه ها را در بکارگیری و اجرای شایستگی راهنمایی کرده باشد.

گواهینامه های IPMA سطح A (راهبر مجموعه پروژه ها)

تاکید این نقش، بر مدیریت طرح ها و سبد پروژه ها است و نه صرفا یک پروژه واحد. مدیریت بر مبنای پروژه ها، یک اصل اساسی برای مدیریت سازمان های دائمی، مخصوصا سازمان های پروژه محور محسوب می شود.

تعداد کل موارد: 5