نحوه دریافت گواهینامه MoV Certifications - Value Management

گواهینامه MoV یا مدیریت ارزش جهت ارائه یک روش برای تخصیص منابع کمیاب به طور موثر طراحی شده است. اصول این گواهینامه بر مبنای روش عملی در بهبود کسب وکار افزایش ارزش در سازمان و استفاده بهینه از منابع را شامل می شود.

چگونگی اخذ گواهینامه P3O Certifications - Project Office

برنامه صدور گواهینامه P3O® مبتنی بر چارچوب P3O است. این چارچوب مدیریت را قادر می سازد تصمیمات خوبی در مورد هماهنگی استراتژیک، اولویت بندی، مدیریت ریسک، بهینه سازی منابع و سایر عوامل کلیدی مورد نیاز برای موفقیت در دستیابی به اهداف کسب و کار خود بگیرد. فرصتهای بالقوه سریعتر شناسایی می شوند، همچنین تغییرات آینده در استراتژی، مسائل مربوط به کسب و کار یا تاخیرها مشخص می شود.

گواهینامه M_O_R چیست و فرایند کسب این گواهینامه به چه نحوی است؟

M_o_R ریسک از دیدگاه های مختلف درون سازمان را در نظر می گیرد: از جمله ریسک های استراتژیک، برنامه، پروژه و عملیات را در بر می گیرد. گواهینامه M_o_R در مدیریت ریسک متخصصان را قادر می سازد تا از ریسک های دیدگاه راهبردی و عملیاتی و درون برنامه ها و پروژه ها مطلع شوند که شامل شناسایی و کنترل ریسک برای اطمینان در راستای دستیابی به اهداف کسب و کار سازمان می شود.

گواهینامه MSP چیست و نحوه دریافت آن چگونه است؟

MsP یک رویکرد عملی برای مدیریت برنامه است که ساختار قوی در رهبری و مدیریت را تضمین می کند. این مجموعه شامل مجموعه ای از اصول و فرایندها جهت استفاده در برنامه ریزی پروژه را شامل می شود، که دارای روشی انعطاف پذیر و متناسب با طیف وسیعی از شرایط می باشد و تاکید آن بر مشارکت ذینفعان است.

نحوه دریافت گواهینامه PRINCE2-2017

در حال حاضر نیاز بیشتری به تنوع و چابکی وجود دارد. مدیران پروژه باید به فناوری و همچنین انتظارات بالاتری از ذینفعان و مشتریان پاسخ دهند. بروزرسانی PRINCE2 تأکید بیشتری بر روشهای متناسب با نیازهای پروژه دارد و این نشان دهنده تغییراتی است که ما در مدیریت پروژه شاهد آن بوده ایم.

گواهینامه RESILIA چیست؟

RESILIA یک مجموعه جامع از ابزارها و آموزش ها برای کمک به سازمان شما در دستیابی به بهترین عملکرد جهانی در امنیت سایبری است. RESILIA به نفع بهترین مهارت ها و رفتارهای امنیتی سایبری در سراسر سازمان شما، بدون در نظر گرفتن نقش یا مسئولیت آن است. با RESILIA شما می توانید فراتر از امنیت سایبری موثر و دستیابی به قابلیت انعطاف پذیری سایتی حرکت کنید.

تعداد کل موارد: 8