آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-ACP

آیا میدانید چگونه میتوان موفق به دریافت گواهینامه PMI-ACP شد؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PMI-ACP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است.
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-PBA

تجزیه و تحلیل کسب و کار یک موضوع اهمیت و رو به رشد در پروژه ها و برنامه ها است. گواهینامه PMI- PBA تخصص فرد را در تجزیه و تحلیل کسب و کار و استفاده از توانمندی های آن در این زمینه، به رسمیت می شناسد.
آذر
۱۳

نحوه دریافت گواهینامه PgMP:

آیا می دانید چگونه میتوان گواهینامه PgMP را اخذ نمود ؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه PgMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت زمان اعتبار آن و هزینه های مربوط بدان پرداخته شده است .
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه PMI-SP

گواهینامه (PMI-SP) برای کلیه افراد تیم پروژه بوده و نقش و ارزش حرفه ایی مدیریت پروژه را نشان می دهد. این گواهینامه صلاحیت بیشتر فرد را در زمینه تخصصی برنامه ریزی پروژه ، در کنار سایر حوزه های مدیریت پروژه بیان می کند.
آذر
۱۳

نحوه گرفتن گواهینامه CAMP

آیا می دانید چگونه می توان موفق به دریافت گواهینامه CAMP شد؟ در مطلب زیر به چگونگی مراحل کسب گواهینامه CAMP توسط موسسه مدیریت پروژه PMI و نحوه اخذ مدرک و مدت اعتبار و میزان هزینه های مربوطه بدان پرداخته شده است.
نحوه گرفتن گواهی PMI-RMP بیشتر بخوانید
۱۳ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهی PMI-RMP

نحوه گرفتن گواهینامه PfMP بیشتر بخوانید
۱۲ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهینامه PfMP

نحوه گرفتن گواهینامه PMP بیشتر بخوانید
۱۲ آذر ۱۳۹۶

نحوه گرفتن گواهینامه PMP

  • ۱
  • از ۱