استاندارد ICB (IPMA Competence Baseline)

در استـــاندارد ICB، سلسله ای 4 مرتبه ای از شــایستــگی های مدیــر پــروژه تعریف شده است، که مفاهیم اولیه، فعالیت ها و تجربیات، مهارت ها، کارکردها، فرآیندهای مدیریتی، روش ها، تکنیک ها و ابزارهایی که معمولا در مدیریت پروژه به کار گرفته می شوند را بررسی می کنند.

تعداد کل موارد: 1