استاندارد PMBOK چیست؟

حوزه های تخصصی در این استاندارد شامل: 1. کلیات دانش مدیریت پروژه 2. حیطه های کاربرد دانش، استاندارها و مقررات آن 3. شناخت محیط پروژه 4. دانش و مهارت های عمومی مدیریت 5. مهارت های ارتباط فردی

تعداد کل موارد: 1