مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت کیفیت پروژه، شامل فرآیند ها و فعالیت هایی از سازمان اجرایی است که مشخص کننده مسئولیت ها، اهداف و سیاست های کیفی در جهت تامین نیاز هایی که پروژه بدان منظور اجرا می شود، است. مدیریت کیفیت پروژه، سیستم مدیریت کیفیت سازمان را با استفاده از رویه ها و سیاست ها در زمینه پروژه به شکلی مناسب پیاده سازی می کند و فعالیت های بهبود مستمر فرآیند را که از طرف سازمان اجرایی انجام می شوند را پشتیبانی می نماید.

تعداد کل موارد: 1