یک مدیر مالی چه وظایفی دارد؟

یک مدیر مالی، منابع و مصارف شرکت را مدیریت می نماید و مسئول سلامت مالی سازمان است. مدیران مالی سود شرکت (در کوتاه مدت) و ثروت سهامداران (در بلند مدت) را افزایش می دهند.

مدیریت مالی چیست و چه اهدافی را دنبال می نماید؟

مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی از قبیل تامین وجوه مالی سازمان و کاربرد آن می باشد و در واقع بهره گیری از اصول مدیریت عمومی در راستای منابع مالی سازمان است.

کنترل هزینه چیست و چه مزایایی دارد؟

کنترل هزینه یک زیر سیستم از سیستم مدیریت هزینه می باشد که این زیر سیستم در دو فرایند برنامه ریزی و عملیاتی فعالیت کنترل را انجام می دهد. سیستم کنترل هزینه ها می بایستی قادر به تامین خواسته ها و نیازهای مدیریت باشد، به نحوی که امکان سوق وضعیت پروژه را به سمت تکمیل هدفمند آن فراهم سازد.

تعداد کل موارد: 4