فرآیندهای لازم جهت مدیریت زمان پروژه از دیدگاه PMBOK

مدیریت زمان پروژه، شامل فرآیند های ضروری برای تکمیل به موقع پروژه است.یک مدل زمانبندی، ارائه ای است از برنامه اجرای فعالیت های پروژه شامل مدت زمان ها، وابستگی ها و دیگر اطلاعات برنامه ریزی که برای تولید زمانبندی های پروژه و دیگر مصنوعات زمانبندی، استفاده می شوند.

تدوین برنامه زمانبندی یک پروژه چه مراحل و چه مزایایی دارد؟

زمان تنها متغیری است که کمترین حد انعطاف پذیری را دارد. مسائل زمان بندی بزرگ ترین مشکلات را در طول حیات یک پروژه ایجاد می کنند. در طول مراحل میانی پروژه، مسائل زمان بندی بزرگ ترین منشاء ظهور اختلافات و تعارض در پروژه به شمار می آیند.

تعداد کل موارد: 2