فرآیندهای مدیریت زمان پروژه بر اساس راهنمای PMBOK

عدم برنامه ریزی صحیح در مورد زمان بندی پروژه ها، موجب عدم موفقیت محصول نهایی پروژه شده و در بیشتر مواقع نیازها و پیش بینی های به عمل آمده در ابتدای کار، با تاخیر در اختتام پروژه، دچار تزلزل می گردد. از سوی دیگر اتلاف زمان، موجب افزایش هزینه ها، کاهش بازده کاری و هم چنین موجب دلسردی اعضا و ذینفعان پروژه می گردد.

تدوین برنامه زمانبندی یک پروژه چه مراحل و چه مزایایی دارد؟

زمان تنها متغیری است که کمترین حد انعطاف پذیری را دارد. مسائل زمان بندی بزرگ ترین مشکلات را در طول حیات یک پروژه ایجاد می کنند. در طول مراحل میانی پروژه، مسائل زمان بندی بزرگ ترین منشاء ظهور اختلافات و تعارض در پروژه به شمار می آیند.

تعداد کل موارد: 2