تدوین و تحلیل ادعا در پروژه های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران بیشتر بخوانید
۳۱ تیر ۱۳۹۷

تدوین و تحلیل ادعا در پروژه های طرح و ساخت غیرصنعتی ایران

ارزیابی تأخیرات در پروژه های ساخت بیشتر بخوانید
۳ تیر ۱۳۹۷

ارزیابی تأخیرات در پروژه های ساخت

مفاهیم دعاوی در قراردادهای ساخت و اجرا بیشتر بخوانید
۳ تیر ۱۳۹۷

مفاهیم دعاوی در قراردادهای ساخت و اجرا

مدیریت تغییر و اثرات آن بر کسب و کار سازمان بیشتر بخوانید
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدیریت تغییر و اثرات آن بر کسب و کار سازمان

استراتژی های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی بیشتر بخوانید
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

استراتژی های مدیریت تعارض و ساختار سازمانی

  • ۱
  • از ۱