مدیریت پروژه سبز (GPM)

بهره گیری از مفاهیم مدیریت پروژه در موفقیت پروژه یک نیاز اساسی است و از طرفی نیز با توسعه مداوم اقتصادی اجتماعی و اقتصادی، الگوی مدیریت در حال تغییر بوده و در نتیجه، با افزایش توسعه پایدار و گسترش آگاهی از نگرانی های زیست محیطی حوزه جدیدی در مدیریت پروژه با عنوان «مدیریت پروژه سبز» شکل گرفته است. مدیریت سبز پروژه ( GPM )، یک جزء کلیدی در سازگاری پروژه با موضوعات زیست محیطی می باشد.

تعداد کل موارد: 1